EMERSYS

“Интегрирана, съвместна система за трансгранично откриване и хармонизирани процедури за бърза реакция при химични, биологични, радиологични и ядрени аварии”

Прилагането на адекватна и добре структурирана система , която осигурява надеждно откриване и известяване в реално време, е от изключително значение за ефективната и навременна реакция при извънредни ситуации , произтичащи от промишлени аварии. Това е и предпоставка за по-нататъшно прилагане на реалистични мерки за защита на населението .
Инструмент подпомагащ взимането на решения, който има достъп и използва по интегриран начин данните от целия трансграничен регион (независимо от физическите граници на страната) служи като мощен инструмент на отговорните органи за прилагането на необходимите своевременни и адекватни мерки за противодействие с оглед защита населението. Това предлага по-добра съгласуваност и прозрачност в процесите на вземане на решения на местните и преминаващите границата въздействия и допринася за подобряване на общественото разбиране и взимане на мерки от разстояние.
В трансграничния регион Румъния-България са концентрирани ядрени мощности за производство на електро енергия ( АЕЦ “Черна вода” и АЕЦ “Козлодуй″ ) и промишлени обекти с висок потенциален риск произтичащ от редовната обработка на опасни вещества.
Неотдавнашното проучване за идентифициране на риска, на границата между Румъния и България (изисквано от SEVESO II , Директива 96/82/ЕО ) показва, че основните опасности в трансграничния регион , идва от торовата промишленост , химическата промишленост, транспорта на опасни вещества, съхраняването на нефто химични продукти , електрозахранването и пречистването на водата.
Необходимостта от изграждане на основна инфраструктура за TIC откриване в трансграничния регион се обуславя от изискванията за изпълнение на задължението, наложено от Директивата за 96/82/ЕО ( Севезо II ) и с Конвенцията на ИКЕ на ООН относно транс- гранични ефекти при промишлени аварии ( подписан от Румъния и България ) .

ifin-hh_mic            igsu_mic             fscp_mic              inrne

Съкращение на проекта: EMERSYS
MIS-ETC код: 774
Номер на заявлението: 2 (4i) -2.2-1
Дата на одобряване: 28.11.2011
Продължителност: 24 месеца (2013-2015)
Програма за финансиране: Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013
Стойност на проекта: 6,428,807.22 евро
Финансиране на проекта ERDF: 5,071,602.09 евро
Румънският държавен бюджет: 451,708.05 Евро
Български държавен бюджет: 325,594.63 Евро
Статус на проекта: Активен
Водещ партньор: IFIN-HH, Румъния

Уеб страница на проекта: www.emersys.eu